Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (rodo)

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Wybiegane Kury Sp. z o.o., Rokotów 75, 96-513 Nowa Sucha,

 • Przetwarzanie Danych Osobowych

  Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane w związku z wieloma sytuacjami: (i) jeśli udostępnili nam Państwo swoje Dane Osobowe osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. poprzez skierowanie zapytania / oferty mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza na naszych stronach internetowych); (ii) w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy; (iii) gdy pozyskaliśmy Państwa Dane Osobowe z innych źródeł.

 • Przetwarzanie związane z relacjami biznesowymi, handlowymi i kontaktem
 1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

  Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.

  W związku ze wspomnianymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

  Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.

 

 1. Cel i podstawa przetwarzania

  W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:
  – nawiązania współpracy i zawarcia umowy;
  – wykonywania zawartej umowy, w tym jej rozliczenia;
  – udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
  – marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
  – obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
  – wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych).

  Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
  – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  – realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
  – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

  Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 

 1. Okres przetwarzania Danych Osobowych

  Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

  Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że analogicznie do informacji powyżej przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 

 

 • Odbiorcy Danych Osobowych

  Państwa Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają nam prowadzić komunikację z naszymi kontrahentami i klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), pomagają nam prowadzić stronę internetową i aplikację, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności (operatorom płatności internetowych lub bankom) oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, przeprowadzają audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także pozostałym spółkom z Grupy eobuwie.pl.
  W przypadku rekrutacji Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.

 • Uprawnienia

W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
 2. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 3. usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 4. przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.